Busstoppested nær ved 18.463765, -69.92565

Lokal tid:
11:18:49
Transporte Espinal

Transporte Espinal

Av. París #69, Entre las Calles Juana Saltitopa y Dr. Betances, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Av Bolivar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Av. Simón Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

Control Los Frailes/Barrio Nuevo/Las Americas

--, Santo Domingo
bus_stationLæs mere
OMSA - Corredor Independencia

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning