Måltid takeaway i Dominikanske republik

Lokal tid:
11:19:41
Subway

Subway

Esq. Federico Geraldino, Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
meal_takeawayLæs mere
Michel's Pizzas

Michel's Pizzas

Edificio roble, Calle Licenciado Carlos Sanchez 55, Santo Domingo
meal_takeawayLæs mere

Antonio Hot Dog

Calle Juan Tomas Mejia y Cotes, Santo Domingo
meal_takeawayLæs mere
Quiznos

Quiznos

Ágora Mall 4to Nivel, Avenida Abraham Lincoln, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
restaurantLæs mere
Papa John's Pizza Lincoln

Papa John's Pizza Lincoln

Torre Miranda, Calle Andrés Julio Aybar, Santo Domingo
meal_takeawayLæs mere
Chef Pepper

Chef Pepper

Avenida Gustavo Mejía Ricart 62, Santo Domingo
meal_deliveryLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning