Parkere i Dominikanske republik

Åben kort

01:26:44

Parque El Vivero

Los Alcarrizos,, Calle 36, Santo Domingo

Ambiental José Núñez de Cáceres Park

Calle Plaza La Trinitaria, Santo Domingo

Anthuriana Dominicana

Calle Doctor Jacinto Ignacio Mañón 27, Santo Domingo

Dominican Republic National Aquarium

Ave. España No.75, Sans Souci, Santo Domingo Este

Parque Mirador del Sur

Avenida Mirador Sur, Santo Domingo

VoipNet S.R.L.

Calle Luis F. Thomen, Santo Domingo

Praderas Park

Calle Madre Carmen 4, Santo Domingo

Plaza mabella

Avenida Rómulo Betancourt, Santo Domingo

Parque Ruben Dario

Piantini

Parque La Lira

Avenida Lope de Vega, Santo Domingo

Luisa Ozema Pellerano De Henriquez Park

Santo Domingo

Parque Las Praderas, lado sur

Calle C 6, Santo Domingo

Los Alcarrizos Ecological Park

Santo Domingo

Ring Canino Parque Mirador Sur

Santo Domingo

Colegio Maharishi

Calle Leoncio Ruiz 19, Santo Domingo

Cancha de Baloncesto Brisas del Isabela

Santo Domingo

Ciudad Real 2

Santo Domingo

Bulevar de la churchill

Avenida Winston Churchill 2, Santo Domingo

Torre Biltmore IX

Calle Rafael Hernández 12, Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning