Parkering i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:31:07

Parqueo Comercial

Jose Amado Soler Street 49, Santo Domingo
parkingLæs mere

Estacionamiento Humano TIC

Avenida Abraham Lincoln 105, Santo Domingo
parkingLæs mere

Estacionamiento Empresa Claro

Serrallés, Santo Domingo
parkingLæs mere

Parqueo de Agora Mall

Avenida Abraham Lincoln 958, Santo Domingo
parkingLæs mere

Parqueo Ministerio De Energía Y Minas

Santo Domingo
parkingLæs mere

Winston Churchill Avenue No. 93 Parking

Winston Churchill Avenue No. 93, Santo Domingo
parkingLæs mere

Parqueo Empleados Scotiabank San Martin

Santo Domingo
parkingLæs mere

Parqueo Edesur Dominicana

Calle Licenciado Carlos Sanchez, Santo Domingo
parkingLæs mere

Parqueo Comercial

Calle Virgilio Díaz Ordoñez, Calle Max Henríquez Ureña, Santo Domingo
parkingLæs mere

Parqueo Empleados Banreservas

Calle Porfirio Herrera, Santo Domingo
parkingLæs mere

Calle Prol Gracita Alvarez Parking

Calle Prol Gracita Alvarez, Santo Domingo
parkingLæs mere

Parqueo Clientes Seguros Universal

Ensanche Quisqueya
premiseLæs mere

Av Ing Roberto Pastoriza 315 Parking

Avenida Ingeniero Roberto Pastoriza 315, Santo Domingo
parkingLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning