Restaurant i Dominikanske republik

Lokal tid:
11:18:22
La Tapa

La Tapa

Calle Licenciado Malaquias Gil, Santo Domingo
restaurantLæs mere
Monalisa Lounge

Monalisa Lounge

Avenida Abraham Lincoln 858, Santo Domingo
restaurantLæs mere
Edif. Miraflores

Edif. Miraflores

Calle Filomena Gomez de Cova, Santo Domingo
restaurantLæs mere
Cafe Latte

Cafe Latte

calle filomena gomez de cova esq fantino falco #51 local Baskettes Boutique, Calle Filomena Gomez de Cova 51, Santo Domingo
restaurantLæs mere
Piccolo Gourmet

Piccolo Gourmet

Avenida Abraham Lincoln 305, Santo Domingo
restaurantLæs mere
Trattoria Da Nene

Trattoria Da Nene

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning