Stadion i Dominikanske republik

Lokal tid:
20:46:38
Pabellon de la Fama del Deporte Dominicano

Pabellon de la Fama del Deporte Dominicano

Santo Domingo
stadiumLæs mere

Baseball Training Field

18°28'53.6"N 69°55'11., 3
stadiumLæs mere
Félix Sánchez Olympic Stadium

Félix Sánchez Olympic Stadium

Centro Olimpico, Santo Domingo
stadiumLæs mere
Pabellón de Natación

Pabellón de Natación

Calle Rafael Guerra, Santo Domingo
stadiumLæs mere
Old Volleyball Pavilion

Old Volleyball Pavilion

Juan Pablo Duarte, Centro Olimpico, Santo Domingo
stadiumLæs mere
Club Deportivo y Cultural Metropolitano

Club Deportivo y Cultural Metropolitano

General Domingo Mallol, Santo Domingo
stadiumLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning