Postój taksówek w Republika Dominikany

Otwórz mapę

20:55:01

Tropical Taxi

City Avenida Ortega y Gasset 16, Santo Domingo

Parada Taxi Metro

City Calle Francisco Prats Ramírez 149, Santo Domingo

SUD SOCIOS

City Autopista Duarte, Calle Jose A Polanco, Santo Domingo

Parada De Taxis La Fabrea

City Calle Josefa Brea, Santo Domingo

Parada De Taxi La Picua Del Luperon

City Calle 6 Sur, Santo Domingo

Qtl De La Fabrea

City Calle Josefa Brea, Santo Domingo

QTL Taxi Miraflores

City Santo Domingo

QTL (la Picua) Del Luperon

City Calle 6 Sur, Santo Domingo

QTL TAXI ANACAONA (la Cuadra Ruda)

City Avenida Mirador Sur, Santo Domingo

Parada de la OMSA

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Taxista Dominicano

City Calle Padre Billini, Santo Domingo

GLORIA TAXI

City Los Alcarrizos Viejo, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej