Transit station i Dominikanske republik

Lokal tid:
20:45:35
Freddy Beras Goico

Freddy Beras Goico

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Estación Pedro Mir, L2

Estación Pedro Mir, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Ulises F. Espaillat

Ulises F. Espaillat

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Simón Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

OMSA - Corredor Independencia

Avenida Simón Bolívar, Santo Domingo
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning