Ambasada w Republika Dominikany

Otwórz mapę

16:38:48

Embassy of Mexico

City Calle Eduardo Jenner 5

Embajada de Japón en Dominicana

City Torre Citigroup Piso 21, Acropólis Center, Avenida Winston Churchill 1099, Santo Domingo

Embajada de Antigua y Barbuda

City Calle Juan Alejandro Ibarra 23,Santo Domingo, Santo Domingo

Embajada Suiza en Dominicana

City Avenida Enrique Jiménez Moya Avenida Jimenez Moya 71, Santo Domingo

Servicios Medicos Consulares RD

City Calle Bohechio 17, Santo Domingo

Consulado General de Costa Rica en Dominicana

City Torre Bora Bora, Calle Licenciado Malaquias Gil 4, Santo Domingo

Canadian Embassy

City Avenida Winston Churchill 1100, Santo Domingo

Embajada Británica

City Edificio Corominas Pepín, Avenida 27 de Febrero 233, Santo Domingo

Embajada de Colombia en Dominicana

City Calle Andrés Julio Aybar 27, Santo Domingo

Consulado Honorario de Rumania

City Edificio La Cumbre, Piso 8, Calle Presidente González, Santo Domingo

Embajada de Canadá en Santo Domingo

City Torre Citigroup en Acrópolis Center, piso 18, Avenida Winston Churchill 1099, Santo Domingo

Embassy of Haiti

City Calle Juan Sánchez Ramírez 33, Santo Domingo

Consulado de Tailandia

City Calle El Recodo, Santo Domingo

Consulado

City Calle Dr. Núñez y Domínguez, Santo Domingo

Swiss Embassy in the Dominican Republic

City Avenida Enrique Jiménez Moya Avenida Jimenez Moya 71, Santo Domingo

Embajada de Uruguay

City Torre Ejecutiva Gapo, No., Calle Luis F. Thomen 110, Santo Domingo

Embassy of Ecuador

City Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo

Embassy of Spain

City Avenida Independencia, Santo Domingo

Embajadas Provinciales

City Calle Doctor Núñez, Santo Domingo

Consulado Venezolano R.D

City Santo Domingo

Belarus Consulate

City Avenida Bolívar 553, Santo Domingo

Embassy of Japan

City Avenida Winston Churchill 1099, Santo Domingo

Embassy of Guatemala

City Torre Corominas Pepin, Avenida 27 de Febrero 233, Santo Domingo

Embassy of Colombia

City Calle Andrés Julio Aybar 27, Santo Domingo

Consulado de Suecia

City Piantini

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej