stacja Transit w Republika Dominikany

Otwórz mapę

20:58:35

Joaquín Balaguer

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel Arturo Peña Batlle, L1

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Bus stop in Boca Chica (SICHOPROBO)

City Calle Jose Marti, Santo Domingo

Estación Mauricio Báez, L2

City Expreso V Centenario, Santo Domingo

Estación Eduardo Brito, L2

City Avenida Francisco del Rosario Sanchez, Santo Domingo

Estación Pedro Livio Cedeño, L1

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel de Jesús Galván, L2

City Avenida Padre Castellanos, Santo Domingo

Estación Horacio Vásquez, L2

City Calle Josefa Brea, Santo Domingo

Estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, L2

City Expreso V Centenario, Santo Domingo

Estación Francisco Alberto Caamaño Deñó, L1

City Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo

Estación Mamá Tingó, L1

City Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo

Estación Gregorio Urbano Gilbert, L1

City Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia/ Corredor 27 de Febrero

City Avenida Mexico, Santo Domingo

Corredor Maximo Gomez y Independencia

City Avenida Independencia, Santo Domingo

Estación Amín Abel Hasbún, L1

City Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo

Kilometro 9

City km 9 Autopista Duarte / Expreso Jhon F. Kennedy, 1, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia (Av México)

City Avenida México, Santo Domingo

Estación María Montez, L2

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

City Avenida Mexico, Santo Domingo

Ave. Mexico - Calle Altagracia

City Avenida Mexico, Santo Domingo

OMSA - Corredor 27 de Febrero

City Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo

OMSA - Corredor Independencia

City Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej