Stacja metra w Republika Dominikany

Otwórz mapę

20:25:58

Estación Joaquín Balaguer, L1

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Gregorio Luperón, L1

City Santo Domingo

Joaquín Balaguer

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Los Taínos, L1

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel Arturo Peña Batlle, L1

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Máximo Gómez, L1

City Santo Domingo

Ulises F. Espaillat

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Mauricio Báez, L2

City Expreso V Centenario, Santo Domingo

Ramón Cáceres

City Avenida Juan Pablo Duarte, Santo Domingo

Estación Eduardo Brito, L2

City Avenida Francisco del Rosario Sanchez, Santo Domingo

Station María Montez, L2

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Kennedy

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Pedro Livio Cedeño, L1

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Manuel de Jesús Galván, L2

City Avenida Padre Castellanos, Santo Domingo

Estación Horacio Vásquez, L2

City Calle Josefa Brea, Santo Domingo

Estación Profesor Juan Bosch, L1

City Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo

Estación Francisco Gregorio Billini, L2

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Pedro Francisco Bonó, L2

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Hermanas Mirabal

City Avenida Mirador Norte, Santo Domingo

Estación Pedro Mir, L2

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Juan Ulises García Saleta, L2

City Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, L2

City Expreso V Centenario, Santo Domingo

Estación Francisco Alberto Caamaño Deñó, L1

City Avenida Doctor Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo

Estación José Francisco Peña Gómez, L1

City Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo

Estación Mamá Tingó, L1

City Avenida Hermanas Mirabal, Santo Domingo

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej