Lufthavn i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:29:03

Scotiabank Oficina Principal, Santo Domingo

Piantini
premiseLæs mere

Helipuerto El Caribe-CDN

Santo Domingo
airportLæs mere

Edificio Gampsa IV

Santo Domingo
airportLæs mere

Helipuerto Unidad antimotines de la policía

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
airportLæs mere

Hotel Santo Domingo

Villa María, Santo Domingo
airportLæs mere

Helipuerto Hotel Santo Domingo

Zona Universitaria
premiseLæs mere

Aeropuerto Herrera

Avenida Luperón, Santo Domingo
airportLæs mere

Heliport National Palace

Calle Uruguay, Santo Domingo
airportLæs mere

Helipuerto Sto. Dgo

Santo Domingo
airportLæs mere

Helipuerto Ecológico de Santo Domingo

Santo Domingo
airportLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning