Bageri i Dominikanske republik

Lokal tid:
11:22:00
Caramella Bakery

Caramella Bakery

Calle Fernando Escobar 54, Santo Domingo
bakeryLæs mere
Caramella Bakery (nuevo local)

Caramella Bakery (nuevo local)

Calle Fernando Escobar 54, Santo Domingo
bakeryLæs mere

CutiePie Sweets

Calle Filomena Gomez de Cova 253, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Broqueto

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
bakeryLæs mere
La Cuchara de Madera

La Cuchara de Madera

Calle Federico Geraldino, Santo Domingo
bakeryLæs mere

Paint De Sucre

Avenida Gustavo Mejía Ricart 71, Santo Domingo
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning