Forlystelsespark i Dominikanske republik

Åben kort
Lokal tid:
22:28:40

Summit Trampoline Park

Sambil Avenida John F. Kennedy Santo Domingo Dominican Republic
amusement_parkLæs mere

Magia Inflable

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
amusement_parkLæs mere

Pinguikarts

Sambil, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
amusement_parkLæs mere

Fun Galaxy

Sambil, Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
amusement_parkLæs mere

HappyLand Jumbo Luperon

Jumbo Luperón, Avenida Gustavo A. Mejía Ricart, Santo Domingo
amusement_parkLæs mere

Altos Parque P

Calle Tercera, Santo Domingo
amusement_parkLæs mere

Skateboarding Field

Avenida Anacaona 101, Santo Domingo
amusement_parkLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning