Universitet i Dominikanske republik

Lokal tid:
11:10:57
Inter Aviation Services IASCA

Inter Aviation Services IASCA

Calle Dr. Jacinto Ignacio Mañón, Edificio Profesional JM, Piso 7, Santo Domingo
universityLæs mere

Tania Báez Conferencista/ TB Group Centro de Crecimiento de Negocios & Trascendencia Personal

Calle José Amado Soler 58, Santo Domingo
universityLæs mere

La Monjitas

62-, Avenida Gustavo Mejía Ricart 66, Santo Domingo
universityLæs mere
ADEN Business School

ADEN Business School

Av. Lope de Vega 29, Centro comercial y empresarial Novo Centro, 3er piso, suite 301, República Dominicana
universityLæs mere

Eucentro

Calle Dr Jacinto Ignacio Mañon 48, Edificio V&M, Suite 401, Santo Domingo
universityLæs mere
EDILMENDEZ | Photographer

EDILMENDEZ | Photographer

Winston Churchill #1550, Plaza Orleans, Suite 310, Urb. Fernández, Santo Domingo
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning