Isenkræmmer i Dominikanske republik

Lokal tid:
11:15:47
Bricolaje Express
Bricolaje Ferretería

Bricolaje Ferretería

Avenida Abraham Lincoln, Santo Domingo
hardware_storeLæs mere
Pinturas y Ferreteria Sinai

Pinturas y Ferreteria Sinai

M #, Avenida Gustavo Mejía Ricart 93, Santo Domingo
hardware_storeLæs mere
Casa Armes

Casa Armes

Avenida Lope de Vega 47, Santo Domingo
hardware_storeLæs mere
Hardware La Casa del Pintor

Hardware La Casa del Pintor

Plaza Paraiso, Calle Poncio Sabater, Santo Domingo, distrito Nacional
hardware_storeLæs mere
Ferreteria Americana

Ferreteria Americana

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
hardware_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning