Kommunen i Dominikanske republik

Lokal tid:
20:45:49

Oficina del ELA de Puerto Rico

Avenida Abraham Lincoln 1007, Santo Domingo
local_government_officeLæs mere
INDOTEL Dominican Institute of Telecommunications

INDOTEL Dominican Institute of Telecommunications

Avenida Abraham Lincoln 962, Santo Domingo
local_government_officeLæs mere

Columbus Networks Corporativo

Avenida Gustavo Mejía Ricart, Santo Domingo
local_government_officeLæs mere

Dga Sede

Avenida Abraham Lincoln 958, Santo Domingo
local_government_officeLæs mere
Laboratorio Dirección General de Aduanas

Laboratorio Dirección General de Aduanas

Edificio roble, Calle Licenciado Carlos Sanchez 55, Santo Domingo
local_government_officeLæs mere
Notre Dame School Office

Notre Dame School Office

Calle Manuel de Jesús Troncoso 53, Santo Domingo
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning