Museum i Dominikanske republik

Åben kort

05:55:06

Busto de Francisco del Rosario Sanchez

Santo Domingo

Museo del Deporte Dominicano

Avenida Ortega y Gasset, Santo Domingo

Panteon De Los Heroes, Primer Farmacia

Santo Domingo

Museo de Historia y Geografia

Pedro Enrique Ureña , Plaza de la Cultura, Santo Domingo

CODAP, Colegio Dominicano de Artistas Dominicacanos

Santo Domingo

Cathedral Museum

Santo Domingo

la yuca

Avenida Monumental, Santo Domingo

FUNDACION DR.JOAQUIN BALAGUER

Avenida Caonabo, Santo Domingo

Hermanas Bosh Gaviño

Parqueo Jardin Botanico, Santo Domingo

FUNDACION DR.JOAQUIN BALAGUER

Calle Caonabo, Santo Domingo

Sociedad Dominicana de Bibliófilos

Santo Domingo

Busto de Juan Pablo Duarte y Diez

Santo Domingo

Bit Pug

El Millón II, Santo Domingo

Biblioteca Española

Calle Arzobispo Meriño 2, Santo Domingo

Museo del Tabaco

Calle Isabel La Católica, Santo Domingo

Busto de Ramon Matias Mella y Castillo

Santo Domingo

Chatterbox Solutions

El Millón II, Santo Domingo

Casa Museo del Pelotero Profesional Dominicano

Calle Coronel Rafael Fernandez Dominguez, Santo Domingo

Escudo Nacional RD

Santo Domingo

Departamento De Redes Jce

Junta Central Electoral, Santo Domingo

Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte

Santo Domingo

Torre G-32

Avenida Bolivar, Calle José Desiderio Valverde 258, Santo Domingo

Museo Bellapart

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo

Museo de la Dignidad

Calle Isabel La Católica, Santo Domingo

Pantheon of Heroes, First Pharmacy

Santo Domingo

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning