Museum i Dominikanske republik

Lokal tid:
11:18:32
PLAZA DE LA BANDERA DE LA. REPÚBLICA DOMINICANA

PLAZA DE LA BANDERA DE LA. REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo
museumLæs mere
Panteon De Los Heroes, Primer Farmacia

Panteon De Los Heroes, Primer Farmacia

Santo Domingo
museumLæs mere

Jardin Munincipal Ayuntamiento Distrito Nacional

Calle Parabola, Santo Domingo
museumLæs mere
Museo Bellapart

Museo Bellapart

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
museumLæs mere
Casa Museo del Pelotero Profesional Dominicano

Casa Museo del Pelotero Profesional Dominicano

Calle Coronel Rafael Fernandez Dominguez, Santo Domingo
museumLæs mere
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Calle Centro Olímpico, Santo Domingo
museumLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning