Colegio el Círculo i Santo Domingo

Åben kort
Lokal tid:
13:17:57
Open

🕗 Åbningstider

SøndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
LørdagLukket
32, Calle Licenciado Malaquias Gil, 10127, Santo Domingo, DO Dominikana
Kontakter telefon: +1 809-562-3130
Latitude: 18.4810336, Longitude: -69.9363819
Større kort og vejledning

Kommentar 1

Nærmeste Skole:

The Growing Kids - Arco Iris

Calle Licenciado Malaquias Gil 15, Santo Domingo
schoolLæs mere

Juancito Sport (Seralle II) Suc 108

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
schoolLæs mere

MLC School

Calle José Amado Soler 21, Santo Domingo
schoolLæs mere

JAM ACADEMY

Calle José Amado Soler, Santo Domingo
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning