Transit station nær ved 18.481939, -69.920458

Lokal tid:
11:22:52
Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Estación Juan Ulises García Saleta, L2

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Freddy Beras Goico

Freddy Beras Goico

Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Estación Los Taínos, L1

Estación Los Taínos, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Estación Joaquín Balaguer, L1

Estación Joaquín Balaguer, L1

Avenida Máximo Gómez, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Ramón Cáceres

Ramón Cáceres

Avenida Juan Pablo Duarte, Santo Domingo
subway_stationLæs mere
Estación Máximo Gómez, L1

📑 Alle kategorier i Dominikanske republik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning